Ochrona prawna

Istotą ubezpieczenia  jest ochrona prawnych interesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, w szczególności usługowej, wytwórczej i hodowlanej w rolnictwie i rybactwie, a także interesów prawnych związanych z wykonywaniem wolnego zawodu w rozumieniu przepisów prawa.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to propozycja idealna zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla przedstawicieli wolnych zawodów. Dobre zarządzanie każdą firmą wymaga dobrej znajomości przepisów prawa, które w procesie zmian mogą nałożyć na przedsiębiorców i profesjonalistów coraz to nowy zakres odpowiedzialności, ale również dać nowe możliwości ochrony swoich praw.

Ubezpieczenie to zapewnia ochronę Twoich prawnych interesów jako właściciela firmy, wspólnika lub członka zarządu firmy. Zapewnia również ochronę prawnych interesów Twoich pracowników wynikających z wykonywania obowiązków służbowych.

W ramach ochrony ubezpieczeniowej pokrywane są koszty następujących spraw:

  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców, jeśli sprawca nie jest pracownikiem firmy, z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, na osobie lub mieniu, (np. zniszczenie mienia firmowego);
  • obrony w postępowaniu karnym lub o wykroczenie, jako konsekwencji nieumyślnego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez przedsiębiorcę (np. podejrzenie o niewykonanie przepisów BHP). Spoza zakresu ubezpieczenia wyłączone są przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
  • powstanie sporu z umowy ubezpieczenia zawartej z ubezpieczycielem majątkowym, która to umowa dotyczy majątku firmy, z wyłączeniem nieruchomości i pojazdów (np. odszkodowanie z polisy NNW).
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracownika, które wynikają z czynów niedozwolonych popełnionych przez tego pracownika (np. zniszczenie mienia służbowego, kradzież w firmie);
  • dochodzenie roszczeń umownych od pracownika, które to roszczenia wynikają z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez pracownika umowy o pracę lub przepisów prawa pracy (np. ujawnienie tajemnicy handlowej, odejście z pracy bez zachowania warunków wypowiedzenia umowy);
  • obrona przed roszczeniami wynikającymi ze stosunku pracy ze strony pracownika (np. przed nieuzasadnionym roszczeniem wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny).