Ubezpieczenie OC członków zarządu

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.

OC członków zarządu (D&O) to ubezpieczenie majątkowe zabezpieczające przed skutkami błędnych decyzji związanych z zarządzaniem firmą, np. w przypadku podjęcia działań, które doprowadzą do poważnych strat finansowych spółki.

Ubezpieczenie skierowane jest do członków zarządu, rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych z o.o., spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni.

Ubezpieczenie D&O rekompensuje straty finansowe, które mogą wynikać z nienależytego wykonania obowiązków przez władze spółki (podjęcie błędnej decyzji), jak i zaniechania wykonania czynności (brak podjęcia decyzji). Chodzi zarówno o naruszenie ogólnych przepisów prawa, jak i statutu spółki. Przykłady roszczeń pokrytych przez ubezpieczenie OC członków zarządu: podjęcie błędnej decyzji co do kierunków rozwoju spółki, przekroczenie umocowania, złożenie fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń, zarzut działania na szkodę spółki.

 Ubezpieczenie zapewnia ochronę prawną także w przypadku bezpodstawnych czy „dyskusyjnych” roszczeń. Ubezpieczone są szkody wyrządzone spółce oraz osobom trzecim, w tym akcjonariuszom/udziałowcom. Ubezpieczenie pokrywa koszty obrony prawnej wraz z kosztami procesowymi, także w przypadku zarzutu o działanie na szkodę spółki.