Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Zgodnie z ustawą z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.;  każda osoba, wykonująca zawód zarządcy nieruchomości i posiadająca licencję musi posiadać ubezpieczenie OC zarządcy inaczej mówiąc obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. w sytuacji tej grupy zawodowej nie ma żadnych ograniczeń dotyczących konsolidowania form aktywności zarządcy, który może równocześnie prowadzić działalność gospodarczą, być pracownikiem i również mieć udziały w spółce, prowadzącej działalność powiązaną z zarządzaniem.

Minimalna suma gwarancyjna na jaką należy zawrzeć ubezpieczenie to 50.000 EUR. Zarządca nieruchomości ma obowiązek posiadać polisę OC najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wykonywania swoich czynności.

Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością t.j. wykonywaniem opracowań, ekspertyzy oraz doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz podejmowaniem decyzji i wykonywaniem czynności mających na celu w szczególności:

  1. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
  3. zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego,
  4. bieżące administrowanie nieruchomością,
  5. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
  6. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Zakres obowiązków zarządcy wynika z przepisów uogn, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.