Fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenia inwestycyjne to oferta dla poszukujących możliwości inwestowania posiadanych środków i systematycznego zwiększania ich wartości dzięki nowoczesnym instrumentom finansowym, takim jak ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Długoterminowe inwestowanie środków pozwala na zgromadzenie kapitału, który może być podstawą do rozpoczęcia nowych przedsięwzięć lub zabezpieczeniem finansowym po przejściu na emeryturę.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego oraz długoterminowe inwestowanie środków pochodzących ze składek regularnych lub składek dodatkowych w ramach Funduszy.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością z częstotliwością roczna, półroczną, kwartalna i miesięczną.

Główne zalety:

  • Środki pieniężne wpłacane jako składki, są inwestowane w fundusz kapitałowy, który jest podzielony na jednostki uczestnictwa.
  • Ubezpieczający ma możliwość wyboru Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych o różnym poziomie ryzyka i oczekiwanego zysku.
  • W każdą rocznice polisy Ubezpieczający ma prawo do indeksacji składki regularnej.
  • Ochrona ubezpieczeniowa trwa na całym świecie przez całą dobę.

W ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym połączono część oszczędnościową oraz część ochronną, aby z jednej strony zapewnić zgromadzenie określonej wielkości środków, z drugiej zaś zapewnić pełną wysokość świadczenia (sumy ubezpieczenia) w przypadku przedwczesnej śmierci ubezpieczonego.