Ubezpieczenie grupowe dla osób prywatnych

Ubezpieczenie grupowe dla osób indywidualnych

Przedmiotem  ubezpieczenia  są  w  szczególności  życie  i  zdrowie ubezpieczonego  -  istotne kwestie  w trudnych sytuacjach życiowych związanych z pogorszeniem stanu zdrowia lub utratą osoby bliskiej ubezpieczonego. Pełni ono również funkcję wsparcia członków rodziny ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.

Grupowe ubezpieczenie NNW to:

 • ochrona 24h na całym świecie lub ograniczona (niższa składka),
 • niezależna wypłata świadczeń, odrębne sumy ubezpieczeń,
 • forma ubezpieczenia długo- lub krótkoterminowa,
 • ubezpieczenie dla osób biorących udział w: imprezach integracyjnych, piknikach rodzinnych, balach noworocznych itp.
 • ubezpieczenie uzupełniające dla klientów, którzy nie zdecydowali się na ubezpieczenie życiowe
 • brak konieczności wypełniania deklaracji, wniosków

Zakres ubezpieczenia:

 • śmierć wskutek NW
 • śmierć wskutek NW w środku lokomocji
 • inwalidztwo wskutek NW
 • poważne urazy wskutek NW
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – progresja
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – świadczenia mieszane
 • złamanie kości (uzupełnienie inwalidztwa i poważnych urazów)
 • oparzenie lub odmrożenia ciała (uzupełnienie inwalidztwa i poważnych urazów)
 • pobyt w szpitalu wskutek NW do 180 dni lub pobyt w szpitalu wskutek NW do 364 dni
 • trwała niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW
 • czasowa niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW
 • naprawa lub zakup przedm. ortoped. i środków pomoc. – następstwa NW
 • koszty leczenia – następstwa NW
 • koszty operacji plastycznych – następstwa NW koszty przekwalifikowania zawodowego inwalidy – następstwa NW
 • koszty rehabilitacji – następstwa NW
 • jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – następstwa NW
 • świadczenie ryczałtowe z tytułu kosztów pogrzebu
 • rekonwalescencja poszpitalna Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • assistance dla polis rocznych - następstwa nieszczęśliwego wypadku