Ubezpieczenia komunikacyjne

OC- Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Chroni kierowcę danego pojazdu od wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane na osobie lub w mieniu. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC dotyczy posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym od chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu drogowego.

Zielona Karta - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach takich jak: Albania, Białoruś, Rosja, Bośnia i Hercegowina, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina, Iran. Okres ubezpieczenia na jaki wystawiana jest Zielona Karta to minimum 15 dni i nie dłużej niż 12 miesięcy.

Autocasco (AC) - Ochroną ubezpieczeniową w zakresie Autocasco objęte są szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego pojazdu, bądź jego wyposażenia przyjętego do ubezpieczenia. Odszkodowanie wypłacane jest do ustalonej sumy ubezpieczenia.

NNW - Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, których przyczyną było uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu.

NNWK - Ubezpieczeniem objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, powodujące całkowite lub częściowe trwałe inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego, powstałe w związku z kierowaniem pojazdu.

Ochrona Prawna - Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pomocy prawnej związanej z działaniami w postępowaniu sądowym i pozasądowym .

Assistance - Świadczenia związane z pomocą serwisową, organizacyjną i medyczną w związku ze zdarzeniami drogowymi ubezpieczonego pojazdu.

Autoszyby - Ubezpieczeniem objęte są koszty naprawy lub wymiany szyb pojazdu, które uległy zniszczeniu do ustalonej sumy ubezpieczenia.