Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

Ubezpieczenie skierowane jest do wspólnot mieszkaniowych, przez które rozumie się ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Przedmiotem ubezpieczenia jest część wspólna nieruchomości oraz jej stałe elementy, a także odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością i/lub posiadaniem przez wspólnotę części wspólnej nieruchomości.

Zakres ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej może obejmować:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie mienia od dewastacji,
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych od szkód elektrycznych,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych może zostać rozszerzona o przepięcia w instalacjach elektrycznych należących do części wspólnej nieruchomości oraz ryzyko szkód wynikłych w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlanych.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzony o:

 • odpowiedzialność cywilną wspólnoty mieszkaniowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone członkom tej wspólnoty w związku z prowadzoną działalnością i/lub posiadaniem przez wspólnotę części wspólnej nieruchomości (OC wspólnoty),
 • odpowiedzialność cywilną członków wspólnoty za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone wspólnocie w związku z posiadaniem przez członka wspólnoty lokalu mieszkalnego (OC członków wspólnoty ).

W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia mienia może zostać zawarta według następujących wartości ubezpieczeniowych:

 • wartość odtworzeniowa (nowa),
 • wartości rzeczywista,
 • wartość ewidencyjna brutto.

W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia mienia może zostać zawarta w następujących systemach ubezpieczenia:

 • na sumy stałe,
 • na sumy zmienne,
 • na pierwsze ryzyko.