Ubezpieczenie firm produkcyjnych

Dla firmy produkcyjnej oferujemy pełen zakres ochrony, który obejmuje:

  • ubezpieczenie od ognia, zdarzeń losowych i kradzieży: ubezpieczenie majątku jest jednym z ważniejszych ubezpieczeń dla firmy. W skład majątku wchodzą: budynki, wyposażenie, maszyny, urządzenia, środki obrotowe, mienie pracowników.
  • ubezpieczenie maszyn od awarii: maszyny i urządzenia są objęte ochroną podczas eksploatacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu a także podczas związanych z naprawami lub remontami transportów wewnątrzzakładowych. Ubezpieczenie jest skonstruowane według standardu "od wszystkich ryzyk”, czyli ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe, nieprzewidziane i niezależne od Ubezpieczającego zdarzenia powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych albo utraconych maszyn lub urządzeń. 
  • ubezpieczenie utraty zysku: w przypadku szkody w majątku firmy pokryte zostaną  koszty stałe, które trzeba ponieść pomimo tego, że stanęła produkcja. Ubezpieczenie utraty zysku zrekompensuje również utracony zysk za okres przestoju i okres odzyskiwania zdolności produkcyjnej. 
  • ubezpieczenie CARGO: ubezpieczeniem objęte jest mienie przewożone wszelkimi środkami transportu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki, w szczególności towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej od ryzyka kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych.
  • odpowiedzialność cywilna: ubezpieczenie chroni przed roszczeniami za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. 
  • w firmie produkcyjnej kluczowym ubezpieczeniem jest OC za produkt. Producent odpowiada za szkody spowodowane przez wadliwy produkt i zobowiązany jest do naprawienia szkód spowodowanych przez taki produkt. Ubezpieczenie w takich sytuacjach pokrywa szkody osobowe (komuś stanie się krzywda wskutek wadliwości wytworzonego produktu), jak i rzeczowe (wskutek wadliwości - coś się zniszczy/ulegnie uszkodzeniu).

W ramach ochrony pracowników, ważnym ubezpieczeniem jest OC pracodawcy za wypadki przy pracy, gdzie ubezpieczyciel w razie powstania wypadku przy pracy zwróci poniesione koszty, jak i wypłaci odszkodowanie poszkodowanym pracownikom.