Ubezpieczenie w podróży zagranicznej

Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym zagranicę, bez względu na to czy jadą na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie uprawiają sport. Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi koszty leczenia, usługi assistance, NNW, Odpowiedzialność Cywilną, bagaż podróżny oraz odwołanie imprezy. Sam wybierasz najdogodniejszy dla siebie zakres i sumy ubezpieczenia. Dzięki temu zawsze czujesz się w podróży pewnie i bezpiecznie.

Główne zalety:

 • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania, jeśli wymaga tego Twój stan zdrowia
 • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
 • pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej w czasie podróży
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi  towarzyszącymi Ci w podróży w przypadku Twojej hospitalizacji
 • pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu
 • ochrona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim 
 • ubezpieczenie od kradzieży sprzętu sportowego
 • pomoc w organizacji kosztów leczenia na terenie Polski, w przypadku nieszczęśliwego wypadku w czasie amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardu
 • zastępstwo w podróży służbowej
 • przekazanie informacji w razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia, np. strajk
 • dodatkowe 24h ochrony w przypadku opóźnienia powrotu z przyczyn losowych
 • ubezpieczenie od rabunku sprzętu elektronicznego noszonego przy sobie (np. laptopa)
 • pokrycie kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem (np. pomoc w szpitalu, stomatolog, badania i zabiegi ambulatoryjne)
 • zorganizowanie transportu do kraju, o ile wymaga tego stan zdrowia
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju, w sytuacji nagłego zdarzenia losowego w rodzinie lub miejscu zamieszkania
 • pomoc finansową w przypadku utraty lub zniszczenia środków płatniczych

Rodzaje umów ubezpieczenia podróży zagranicznej:

 • indywidualne - ubezpieczonym jest jedna osoba,
 • rodzinna - ubezpieczonymi są członkowie rodziny,
 • grupowa - ubezpieczonym jest grupa osób
 • krótkoterminowa - poniżej jednego roku
 • roczna - ciągły pobyt za granica przez okres 1 roku lub częste krótkie wyjazdy z powrotami maksymalnie co 60 dni.

W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granicę do pracy albo w delegacje służbowe, gdy długość pojedynczego wyjazdu nie jest dłuższa niż 60 dni, istnieje możliwość zawarcia rocznej indywidualnej umowy ubezpieczenia z powrotami na teren Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego co 60 dni.

W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granicę w ciągu roku pracodawca albo zleceniodawca albo inny podmiot na polecenie, którego osoby wyjeżdżają albo Biuro Podróży wysyłające swoich klientów regularnie za granicę może zawrzeć na ich rzecz umowę ubezpieczenia w formie tzw. polisy otwartej (tj. umowy ubezpieczenia zawartej na okres 1 roku, w której Ubezpieczeni obejmowani są ochroną w różnych okresach ochrony ubezpieczeniowej), a składka obliczana jest na podstawie deklarowanej liczby osobodni.