Ubezpieczenia transportowe

Cargo – ubezpieczenie mienia w transporcie - ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia w transporcie na skutek zdarzeń losowych wymienionych  w warunkach ubezpieczenia (np. wypadek środka transportu). Ubezpieczenie może dotyczyć transportów krajowych, jak i międzynarodowych, zarówno własnymi środkami transportu, jak i obcymi. W  przypadku transportów obcymi środkami transportu ( zawodowy przewoźnik ) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie pokrywa wszystkich szkód, które mogą spowodować zniszczenie przewożonego mienia, dlatego też właścicielowi towaru również przy tego typu transportach polecane jest wykupienie dodatkowo polisy cargo. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – Ochroną ubezpieczeniową objęta jest działalność przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym z tytułu zawartych umów o przewóz towarów dokonywanych przez przewoźnika posiadającego uprawnienia do wykonywania transportu drogowego rzeczy, uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

  • szkody rzeczowe (utratę, ubytek lub uszkodzenie) w przewożonej przesyłce powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania,
  • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie przesyłki

Na podstawie klauzul dodatkowych, na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony ubezpieczeniowej  może zostać rozszerzony o:

  • OC za szkody powstałe wskutek rozboju,
  • OC za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
  • OC z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora - dedykowane jest dla firm zajmujących się organizacją przewozu ładunków na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, którą ubezpieczony (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.